PSYCHOLOGENPRAKTIJK ARNHEM-ZUID e.o. SPORTMASSAGEPRAKTIJK ARNHEM-ZUID e.o.

Mw. drs. P.M. van der Graaf

Psychologie/psychotherapie
Jeugd GGZ
Sportmassage
Informatie
Procedure aanmelding, intake en behandeling
Behandelproblematiek/behandelaanbod/doelgroepen
Contracten met zorgverzekeraars
Tarieven
Gezondheidsrecht minderjarigen
Autisme, ADHD en ADD
Mediation
Privacy statement
Contact

Privacy statement (extern)

Psychologen- en sportmassagepraktijk Arnhem-Zuid e.o.
KvK nummer 09210653

Met ingang van 25 mei 2018 geldt in de EU een nieuwe data- en privacywetgeving, die in Nederland bekend staat als de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In het kader van de AVG is dit privacy statement opgesteld en op de website geplaatst.
Wanneer u in deze praktijk een behandelrelatie aangaat, verklaart u dat u op de hoogte bent met onderstaande tekst en hiermee akkoord gaat.
Dit privacy statement legt in hoofdlijnen uit hoe de praktijk met persoonsgegevens omgaat conform de AVG.

1. Toepassing
Dit privacy statement heeft betrekking op de volgende categorieŽn natuurlijke personen van wie Psychologen- en Sportmassagepraktijk Arnhem-Zuid e.o. persoonsgegevens verwerkt:
a. (potentiŽle) cliŽnten;
b. bezoekers aan de vestiging van Psychologen- en Sportmassagepraktijk Arnhem-Zuid e.o.;
c. bezoekers van www.psychologenarnhemzuid.nl ofwel van www.sportmassagearnhemzuid.nl;
d. alle overige personen die met de praktijk contact opnemen of van wie praktijk persoonsgegevens verwerkt.

2. Verwerking van persoonsgegevens
Psychologen- en Sportmassagepraktijk Arnhem-Zuid e.o. verwerkt persoonsgegevens die:
a. cliŽnt zelf (telefonisch, digitaal via een beveiligde verbinding of in een gesprek) heeft verstrekt;
b. met schriftelijke toestemming van cliŽnt worden opgevraagd bij andere collega hulpverleners of verwijzers;
c. nodig zijn voor het toepassen van E-health ten behoeve van de behandeling. Het gaat hierbij om blended care hulp (= combinatie van face-to-face behandeling en gebruik van E-health).

3. Doeleinden verwerking
Psychologen- en Sportmassagepraktijk Arnhem-Zuid e.o. verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a. het uitvoeren van behandelingen en het opstellen van nota's of declaraties voor verrichte werkzaamheden;
b. het onderhouden van contact en informatie waar cliŽnt zelf om heeft verzocht;
c. het verbeteren van de praktijkwebsite, www.psychologenarnhemzuid.nl of www.sportmassagearnhemzuid.nl.

4. Rechtsgrond(en)
Psychologen- en Sportmassagepraktijk Arnhem-Zuid e.o. verwerkt persoonsgegevens op basis van ťťn of meerdere van de volgende rechtsgronden:
a. (schriftelijke) toestemming van cliŽnt die betrokkene altijd weer kan intrekken, zonder dat dit in tegenspraak is met de verwerking van gegevens op basis van de toestemming vůůr de intrekking;
b. het sluiten en uitvoeren van een behandelovereenkomst, waaronder ook nota's of declaraties aan derden, zoals gemeente(n), zorgverzekeraars of andere derden die de behandeling vergoeden;
c. een wettelijke verplichting, zoals het bijhouden van een dossier, NAW gegevens registreren;
d. een gerechtvaardigd belang, zoals contactgegevens in het kader van een extern overleg met de verwijzer, mogelijke doorverwijzing of een terugbelverzoek.

5. Verwerkers
Psychologen- en Sportmassagepraktijk Arnhem-Zuid e.o. maakt voor het verwerken van persoonsgegevens gebruik van verwerkers (dienstverleners) waarmee een verwerkersovereenkomst is afgesloten conform de eisen van de AVG.

6. Persoonsgegevens delen met derden
Psychologen- en Sportmassagepraktijk Arnhem-Zuid e.o. deelt persoonsgegevens alleen met derden, als dit in het kader van de behandeling noodzakelijk is zoals bij een verwijzing of in het kader van wettelijke regelgeving. De praktijk deelt geen gegevens voor commerciŽle doeleinden.
Uw behandelaar valt onder het beroepsgeheim. Er bestaan situaties waarin het beroepsgeheim kan worden doorbroken. Sinds 2013 zijn hulpverleners verplicht om de meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling toe te passen.

7. Bewaren van gegevens
Psychologen- en Sportmassagepraktijk Arnhem-Zuid e.o. bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is waarbij de praktijk de volgende bewaartermijnen hanteert:
a. het dossier kent vanaf 01-01-2020 een bewaartermijn van 20 jaar vanaf de laatste behandeling, tenzij cliŽnt verzoekt om de gegevens eerder te vernietigen;
b. het verzoek tot vernietiging moet wŤl 20 jaar bewaard worden;
c. financieel-administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de laatste gegevens.

8. Wijzigingen privacy statement
Psychologen- en Sportmassagepraktijk Arnhem-Zuid e.o. zal dit privacy statement regelmatig bijstellen en publiceren op de website van de praktijk.
Het is raadzaam dit privacy statement van tijd tot tijd te raadplegen vanwege actuele wet- en regelgeving.

9. Rechten van betrokken (art. 13 t/m 20 AVG)
U hebt het recht Psychologen- en Sportmassagepraktijk Arnhem-Zuid e.o. te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met Psychologen- en Sportmassagepraktijk Arnhem-Zuid e.o.

Bij vragen, bezwaren of klachten in het kader van de AVG, kunt u schriftelijk via Postbus 378, 6800 AJ Arnhem of telefonisch 026-3811125 of via de beveiligde verbinding contact opnemen met de praktijk. Indien dit niet naar tevredenheid wordt opgelost, kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

Mevrouw Van der Graaf aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van de onjuistheden of onvolkomenheden op deze website, noch voor problemen die worden veroorzaakt door het gebruiken of verspreiden van deze gegevens en informatie. Zij aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor geleden verlies of gederfde winst welke voorkomt uit het gebruik of verspreiden van de informatie, dan wel voortkomt uit technische gebreken. Bezoek aan deze website, alsmede gebruik en downloaden van gegevens en informatie geschiedt geheel voor risico van de gebruiker.

Laatste wijziging: 9 april 2024